Welke (top)functionarissen

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor verschillende typen (top)functionarissen.

De beloningen en vergoedingen van leidinggevenden op het hoogste niveau en van toezichthouders moeten overigens altijd openbaar worden gemaakt. Ook als ze de WNT-norm niet overschrijden.

Bekijk de kennisclip 'Topfunctionaris' van het ministerie van BZK voor meer algemene informatie over dit onderwerp.

Leidinggevende topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste leidinggevende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de gehele instelling of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

Sinds 1 januari 2018 geldt voor een functionaris die de functie van topfunctionaris neerlegt, dat voor hem of haar nog vier jaar de normen gelden voor leidinggevend topfunctionaris. Voor meer informatie zie topinkomens.nl.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naast de groep van hoogste leidinggevende topfunctionarissen binnen een organisatie zijn ook de (interne) toezichthouders als topfunctionaris aan te merken (toezichthoudende topfunctionaris). Of sprake is van een toezichthoudende topfunctionaris is afhankelijk van de concrete taakuitoefening. Bijvoorbeeld: Leden van de raad van toezicht of de raad van commissarissen zijn toezichthoudende topfunctionarissen.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen ook onder de WNT. Denk hierbij aan zelfstandigen zonder personeel en gedetacheerde functionarissen. Voor meer informatie over functionarissen zonder dienstbetrekking en de WNT zie op topinkomens.nl.

Niet-topfunctionarissen

De WNT is ook van toepassing op niet-topfunctionarissen bij een WNT-instelling. Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking moeten gegevens over de ontvangen beloningen en vergoedingen worden gepubliceerd in de jaarrekening als deze het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijden.
Bij werken in deeltijd wordt dit bezoldigingsmaximum naar rato verlaagd.
Het publiceren van de gegevens gebeurt voor niet-topfunctionarissen - anders dan bij topfunctionarissen - alleen op functie en niet op naam.

Zorgverlener en topfunctionaris

Voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum moet de bezoldiging uit andere functies bij dezelfde WNT-instelling worden opgeteld.

Als een topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling tevens een andere, niet-topfunctie vervult en bijvoorbeeld ook als zorgverlener werkt, dan mag de som van de bezoldiging voor beide functies het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum of voor een topfunctionaris geldend hoger bezoldigingsmaximum niet te boven gaan. Dit geldt niet voor medisch specialisten. Zie hieronder.

Medisch specialisten

Medisch specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist (zoals bedoeld in art. 1.5a WNT), uitgezonderd voor de WNT. Dit betekent dat zij niet hoeven te voldoen aan de verplichtingen van de WNT, waaronder de verplichting om de ontvangen beloningen en vergoedingen openbaar te maken.
Deze uitzonderingsbepaling geldt voor het gehele takenpakket dat medisch specialisten uitvoeren. Zo is het gebruikelijk dat er binnen de arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist bijvoorbeeld ook een deel opleidings-, onderzoeks- en/of managementtaken valt.
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht hierover op topinkomens.nl.