Publicatie- en controleplicht WNT-gegevens

U moet de WNT-gegevens van uw organisatie openbaar maken door ze op te nemen in de financiële jaarstukken en deze stukken makkelijk toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld via een website. U bent verplicht een accountant deze gegevens te laten controleren.

Welke gegevens

In uw financiële jaarstukken neemt u op:

  • de namen van de topfunctionarissen;
  • het bezoldigingsmaximum dat op uw organisatie van toepassing is en wanneer van toepassing de totaalscore en de bezoldigingsklasse die daarbij hoort;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van (gewezen) topfunctionarissen;
  • motivaties van eventuele overschrijdingen van de norm;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van niet-topfunctionarissen (in loondienst) die de WNT-norm overschrijden.

In de modelverantwoording WNT van het ministerie van BZK kunt u zien om welke gegevens het precies gaat. In de modeljaarrekeningen van Jaarverantwoording Zorg zijn alle elementen uit de WNT-modelverantwoording opgenomen. In het eerste kwartaal van 2019 komen de modeljaarrekeningen voor 2018 beschikbaar op deze site. 

Waar publiceren

Wanneer u jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg aanlevert via DigiMV, dan levert u hier nog steeds de jaarrekening met daarin de WNT-gegevens aan. Uw jaarrekening wordt via het DigiMV archief op deze site openbaar gemaakt. U voldoet op deze manier aan de openbaarmakingsverplichting van de WNT.

Bent u niet verplicht de Jaarverantwoording Zorg via DigiMV aan te leveren, dan moet u de jaarrekening met WNT-gegevens op een andere manier openbaar en toegankelijk maken. Bijvoorbeeld door de stukken met WNT-gegevens op de website van uw organisatie te plaatsen.
 

Verplichte controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast en hier een controleverklaring over afgeven. U moet in het bezit zijn van deze controleverklaring. Bij vermoeden van een mogelijke overtreding is de accountant verplicht dit te melden.

Wanneer u een controleverklaring laat opstellen voor de gehele jaarrekening, dan kan de WNT-verantwoording in deze controle worden betrokken. Er kan dan een passage over de WNT-gegevens worden opgenomen.

Let op! Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie i.p.v. een controleverklaring een beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag aanleveren, dan moet u voor de WNT-gegevens nog een aparte controleverklaring laten opstellen door uw accountant.

Rechtspersonen met meerdere instellingen

De WNT moet altijd per zorgaanbieder worden toegepast. De WNT-gegevens van deze instellingen mogen wel samen in een geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen.

Verantwoordingsvrijstelling WNT

Voor bepaalde kleine WNT-instellingen geldt een verantwoordingsvrijstelling. Zij hoeven op grond van artikel 5b van de Uitvoeringsregeling WNT in het geheel geen WNT-verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het gaat om (zeer) kleine semipublieke instellingen die voldoen aan alle van de volgende vier criteria:

  • De instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • De totale brutoloonsom van de instelling bedraagt maximaal € 160.000.
  • Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam.
  • De instelling heeft niet al op grond van andere wet- en regelgeving, een besluit of overeenkomst een verplichting om de jaarrekening door een accountant te laten controleren d.m.v. een controleverklaring.

Met brutoloonsom wordt bedoeld het totale bedrag aan belastbaar loon voor alle werknemers met een dienstbetrekking tezamen dat de instelling bij de Belastingdienst aangeeft in het kader van de loonheffing.