Publicatie- en controleplicht WNT-gegevens

U moet de WNT-verantwoording van uw organisatie openbaar maken door ze op te nemen in de financiële jaarstukken. Vervolgens moet u de WNT-verantwoording online publiceren. U bent verplicht een accountant de WNT-verantwoording te laten controleren.

Welke gegevens

In uw WNT-verantwoording neemt u onder andere op:

  • de namen van de topfunctionarissen;
  • het bezoldigingsmaximum dat op uw organisatie van toepassing is en wanneer van toepassing de totaalscore en de bezoldigingsklasse die daarbij hoort;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van topfunctionarissen;
  • toelichting op eventuele overschrijdingen van de norm;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van niet-topfunctionarissen (in loondienst) die de WNT-norm overschrijden.

In de modelverantwoording WNT van het ministerie van BZK kunt u zien om welke gegevens het precies gaat.

Waar publiceren

Wanneer u jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg aanlevert via DigiMV, dan levert u hier nog steeds de jaarrekening met daarin de WNT-gegevens aan. Uw jaarrekening wordt via het DigiMV archief op deze site openbaar gemaakt. U voldoet op deze manier aan de openbaarmakingsverplichting van de WNT.

De aangeleverde WNT-gegevens staan in het archief van DigiMV. Zoek op instellingsnaam en verslagjaar; de WNT-verantwoording is opgenomen in de gepubliceerde jaarrekening, dan wel in een zelfstandig aangeleverde WNT-verantwoording.

Bent u niet verplicht de Jaarverantwoording Zorg via DigiMV aan te leveren, dan moet u de WNT-verantwoording algemeen toegankelijk en op internet openbaar maken. Bijvoorbeeld door de WNT-verantwoording op de website van uw organisatie te plaatsen.
 

Verplichte controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast en hier een controleverklaring over afgeven. U moet in het bezit zijn van deze controleverklaring. Naast een controlerende taak heeft de accountant een meldingsplicht. De accountant is verplicht om mogelijke overtredingen van de WNT bij het ministerie van BZK te melden.

Wanneer u een controleverklaring laat opstellen voor de gehele jaarrekening, dan kan de WNT-verantwoording in deze controle worden betrokken. Er kan dan een passage over de WNT-gegevens worden opgenomen.

Let op! Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie i.p.v. een controleverklaring een beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag aanleveren, dan moet u voor de WNT-gegevens nog een aparte controleverklaring laten opstellen door uw accountant.

Groepsverantwoording

Bij een groep van rechtspersonen mag de WNT-verantwoording worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, voor zover in de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
Daarbij is wel van belang dat per rechtspersoon inzichtelijk is wat de bezoldiging van de topfunctionaris per rechtspersoon is. De WNT moet namelijk altijd per zorgaanbieder worden toegepast. De WNT-gegevens in een geconsolideerde jaarrekening moeten dan ook herleidbaar zijn naar de individuele WNT-instellingen. Zie ook artikel 5c van de Uitvoeringsregeling WNT.

Verantwoordingsvrijstelling WNT

Voor bepaalde kleine WNT-instellingen geldt een verantwoordingsvrijstelling. Zij hoeven op grond van artikel 5b van de Uitvoeringsregeling WNT in het geheel geen WNT-verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het gaat om (zeer) kleine semipublieke instellingen die voldoen aan alle van de volgende vier criteria:

  • De instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • de totale brutoloonsom van de instelling bedraagt tot 1 januari 2023 maximaal € 160.000 en vanaf 1 januari 2023 maximaal € 175.000 per kalenderjaar.
  • Er zijn bij de instelling geen leidinggevende topfunctionarissen tegen betaling of vergoeding zonder dienstbetrekking werkzaam.
  • De instelling heeft niet al op grond van andere wet- en regelgeving, een besluit of overeenkomst een verplichting om de jaarrekening door een accountant te laten controleren d.m.v. een controleverklaring.

Met brutoloonsom wordt bedoeld het totale bedrag aan belastbaar loon voor alle werknemers met een dienstbetrekking tezamen dat de instelling bij de Belastingdienst aangeeft in het kader van de loonheffing.