Publicatie- en controleplicht WNT-gegevens

U moet de WNT-gegevens van uw organisatie openbaar maken door ze op te nemen in de financiële jaarstukken en deze stukken makkelijk toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld via een website. U bent verplicht een accountant deze gegevens te laten controleren.

Welke gegevens

In uw financiële jaarstukken neemt u op:

  • de namen van de topfunctionarissen;
  • het bezoldigingsmaximum dat op uw organisatie van toepassing is en wanneer van toepassing de totaalscore en de bezoldigingsklasse die daarbij hoort;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van (gewezen) topfunctionarissen;
  • motivaties van eventuele overschrijdingen van de norm;
  • de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van niet-topfunctionarissen (in loondienst) die de WNT-norm overschrijden.

In de modelverantwoording WNT van het ministerie van BZK kunt u zien om welke gegevens het precies gaat. In de modeljaarrekeningen van Jaarverantwoording Zorg zijn alle elementen uit de WNT-modelverantwoording opgenomen. In het eerste kwartaal van 2019 komen de modeljaarrekeningen voor 2018 beschikbaar op deze site. 

Waar publiceren

Wanneer u jaarlijks de Jaarverantwoording Zorg aanlevert via DigiMV, dan levert u hier nog steeds de jaarrekening met daarin de WNT-gegevens aan. Uw jaarrekening wordt via het DigiMV archief op deze site openbaar gemaakt. U voldoet op deze manier aan de openbaarmakingsverplichting van de WNT.

Bent u niet verplicht de Jaarverantwoording Zorg via DigiMV aan te leveren, dan moet u de jaarrekening met WNT-gegevens op een andere manier openbaar en toegankelijk maken. Bijvoorbeeld door de stukken met WNT-gegevens op de website van uw organisatie te plaatsen.
 

Verplichte controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast en hier een controleverklaring over afgeven. U moet in het bezit zijn van deze controleverklaring. Bij vermoeden van een mogelijke overtreding is de accountant verplicht dit te melden.

Wanneer u een controleverklaring laat opstellen voor de gehele jaarrekening, dan kan de WNT-verantwoording in deze controle worden betrokken. Er kan dan een passage over de WNT-gegevens worden opgenomen.

Let op! Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie i.p.v. een controleverklaring een beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag aanleveren, dan moet u voor de WNT-gegevens nog een aparte controleverklaring laten opstellen door uw accountant.

Rechtspersonen met meerdere instellingen

De WNT moet altijd per zorgaanbieder worden toegepast. De WNT-gegevens van deze instellingen mogen wel samen in een geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen.