Welke zorgorganisaties

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor zorginstellingen, jeugdhulpverleners, zorgverzekeraars en overige organisaties binnen het zorgveld. Bijvoorbeeld bepaalde patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Organisaties die onder de WNT vallen worden in de wet WNT-instellingen genoemd.

Overzicht WNT-instellingen

Zorgaanbieders

  • alle zorginstellingen met een WTZi-toelating (aangevraagd of van rechtswege), zie factsheet WNT 2018;
  • alle jeugdhulpaanbieders binnen de zorgsector;
  • bloedbank Sanquin.

Uitzonderingen:  op eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) is de WNT niet van toepassing.

Zorgverzekeraars

  • alle zorgverzekeraars.

Overige organisaties zorgveld

  • 5 patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder-In, Landelijk Platform GGZ, Stichting LOC en PGO-Support;
  • 3 kennisinstituten: Vilans, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut;
  • rechtspersonen die een of meer subsidies hebben ontvangen van de minister van VWS. De subsidies bedragen in het verantwoordingsjaar en de 2 direct daaraan voorafgaande  kalenderjaren samen meer dan 50 procent van de inkomsten van de rechtspersoon in het verantwoordingsjaar, en zijn samen hoger dan 500.000 euro (artikel 1.3, lid 1c WNT).
  • zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) met taken gerelateerd aan het ministerie van VWS.

Meer informatie

In de kennisclip 'Welke instellingen vallen onder de WNT' van het ministerie van BZK vindt u aanvullende informatie. Een uitgebreid overzicht van zorgorganisaties die onder de WNT vallen, vindt u in bijlage 1 van de WNT.