Welke zorgorganisaties

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor zorginstellingen, jeugdhulpaanbieders, zorgverzekeraars en overige organisaties binnen het zorgveld. Bijvoorbeeld bepaalde patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Organisaties die onder de WNT vallen worden WNT-instellingen genoemd.

Overzicht WNT-instellingen

Zorgaanbieders

  • tot 1 januari 2022: alle zorginstellingen met een WTZi-toelating (aangevraagd of van rechtswege), zie factsheet WNT 2018;
  • alle jeugdhulpaanbieders binnen de zorgsector.

Tot en met verslagjaar 2021 was de WNT van toepassing op alle zorginstellingen met een WTZi-toelating (aangevraagd of van rechtswege). Vanaf 1 januari 2022 is de toepasselijkheid van de WNT direct gekoppeld aan het instellingsbegrip uit de WTZi.  Voor meer informatie over de gevolgen van de (A)Wtza voor de toepasselijkheid van de WNT op zorgaanbieders zie het volgende nieuwsbericht.

Uitzonderingen: op eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) is de WNT niet van toepassing.

Zorgverzekeraars

  • alle zorgverzekeraars.

Overige organisaties zorgveld

  • 5 patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder-In, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stichting LOC en PGO-Support;
  • 3 kennisinstituten: Vilans, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut;
  • Veilig Thuis-organisaties als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  • bloedbank Sanquin;
  • rechtspersonen die voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderjaar meer dan € 500.000 bedragen en ten minste voor 50% deel uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar. Vanaf het vierde kalenderjaar is de WNT van toepassing (artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT);
  • zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) met taken gerelateerd aan het ministerie van VWS.

Meer informatie

In de kennisclip 'Welke instellingen vallen onder de WNT' van het ministerie van BZK vindt u aanvullende informatie. Een uitgebreid overzicht van zorgorganisaties die onder de WNT vallen, vindt u in bijlage 1 van de WNT.