Welke zorgorganisaties

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor zorginstellingen, jeugdhulpverleners, zorgverzekeraars en overige organisaties binnen het zorgveld. Bijvoorbeeld bepaalde patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Organisaties die onder de WNT vallen worden in de wet WNT-instellingen genoemd.

Overzicht WNT-instellingen

Zorgaanbieders

  • alle zorginstellingen met een WTZi-toelating (aangevraagd of van rechtswege), zie factsheet WNT 2018;
  • alle jeugdhulpaanbieders binnen de zorgsector;
  • bloedbank Sanquin.

Uitzonderingen: op eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) is de WNT niet van toepassing.

Zorgverzekeraars

  • alle zorgverzekeraars.

Overige organisaties zorgveld

  • 5 patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder-In, Landelijk Platform GGZ, Stichting LOC en PGO-Support;
  • 3 kennisinstituten: Vilans, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut;
  • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK);
  • rechtspersonen die voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderjaar meer dan € 500.000 bedragen en ten minste voor 50% deel uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar. Vanaf het vierde kalenderjaar is de WNT van toepassing (artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT);
  • zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) met taken gerelateerd aan het ministerie van VWS.

Meer informatie

In de kennisclip 'Welke instellingen vallen onder de WNT' van het ministerie van BZK vindt u aanvullende informatie. Een uitgebreid overzicht van zorgorganisaties die onder de WNT vallen, vindt u in bijlage 1 van de WNT.