Klasse-indeling WNT-normen zorginstellingen

Voor de zorgsector gelden naast de algemene norm van € 201.000,- ook nog verlaagde sectorale normen. Hoeveel topfunctionarissen in een bepaalde zorginstelling mogen verdienen, hangt af van de bezoldigingsklasse waarin de instelling valt. De klasse wordt bepaald door onder meer de omvang en kenmerken van de organisatie.

Verlaagde sectorale normen zorgaanbieders

Klasse Bezoldigingsnorm
Klasse en bezoldigingsnormen 2020
I € 111.000,-
II € 135.000,-
III € 163.000,-
IV € 185.000,-
V € 201.000,-

Bezoldigingsklasse bepalen

De maximale bezoldiging voor topfunctionarissen wordt bepaald door de klasse waar de organisatie is ingedeeld.  U stelt de bezoldigingsklasse van uw organisatie vast via de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorg en jeugd. U kunt daarbij gebruikmaken van deze handreiking.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de klassenindeling en moet deze onderbouwen in een document. Ook wanneer er geen nieuwe topfunctionarissen aantreden, moet de bezoldigingsklasse worden vastgesteld.

Controle door accountant

Uw accountant moet jaarlijks controleren of de klassenindeling goed is toegepast en of de Raad van Toezicht de keuze juist heeft onderbouwd. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-gegevens.

Voor welke zorgaanbieders

De bezoldigingsklassen gelden voor de onderstaande zorginstellingen:

  • zorgaanbieders met een WTZi-toelating;
  • instellingen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering;
  • bloedbank Sanquin;
  • advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).

Ministeriële regelingen

Informatie over de sectorale WNT-normen vindt u in de ministeriële regelingen: