Klasse-indeling WNT-normen zorginstellingen

Voor de zorgsector gelden naast de algemene norm van € 233.000,- ook nog verlaagde sectorale normen. Hoeveel topfunctionarissen in een bepaalde zorginstelling mogen verdienen, hangt af van de bezoldigingsklasse waarin de instelling valt. De klasse wordt bepaald door onder meer de omzet, omvang en kennisintensiteit van de organisatie.

Verlaagde sectorale normen zorgaanbieders

Klasse Bezoldigingsnorm
Klasse en bezoldigingsnormen 2024
I € 130.000,-
II € 158.000,-
III € 190.000,-
IV € 214.000,-
V € 233.000,-

Bezoldigingsklasse bepalen

De maximale bezoldiging voor topfunctionarissen wordt bepaald door de klasse waar de organisatie is ingedeeld. U stelt de bezoldigingsklasse van uw organisatie vast via de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorg en jeugd. U kunt daarbij gebruikmaken van de handreiking.

De raad van toezicht of raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de klassenindeling en moet deze onderbouwen in een document. Ook wanneer er geen nieuwe topfunctionarissen aantreden, moet de bezoldigingsklasse worden vastgesteld.

Controle door accountant

Uw accountant moet jaarlijks controleren of de klassenindeling goed is toegepast en of de raad van toezicht/commissarissen de indeling juist heeft onderbouwd. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-verantwoording.

Voor welke zorgaanbieders

De bezoldigingsklassen gelden voor de onderstaande zorginstellingen:

  • alle zorginstellingen die voldoen aan het instellingsbegrip uit de WTZi;
  • alle jeugdhulpaanbieders binnen de zorgsector;
  • bloedbank Sanquin;
  • Veilig Thuis-organisaties als bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Ministeriële regeling

Informatie over de sectorale WNT-normen vindt u in de ministeriële regeling: